Dokumentacja

Wszystkie preparaty chemiczne EPIW posiadają karty charakterystyki sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

 

W celu przesłania aktualnej wersji prosimy o kontakt: .

 

 

Produkty przeznaczone do stosowania w przemyśle spożywczym oraz do uzdatniania wody sanitarnej wytwarzane są zgodnie z zaleceniami FDA ( Food & Drug Administration) i posiadają Certyfikaty Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

Nasze preparaty nie zawierają w swoim składzie SVHC (Substances of Very High Concern). Są to w większości produkty organiczne ulegające biodegradacji i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego.